Algemene voorwaarden Compatiblelabels

Artikel 1 Definities

 1. Compatiblelabels is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich ten doel stelt de verkoop van huismerk labels en lettertapes.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Klant' verstaan: een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die een Koopovereenkomst sluit met Compatiblelabels via de Website, via e-mail of via een andere weg.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Koopovereenkomst' verstaan: de rechtsbetrekking tussen de Klant en Compatiblelabels.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan https://www.compatiblelabels.nl/.

Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle relaties die gelden tussen Klant en Compatiblelabels.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Compatiblelabels overeengekomen.
 3. Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden in strijd zijn met een wettelijk voorschrift of andere regelgeving, blijven de overige bepalingen in stand.

Artikel 3 Identiteit van Compatiblelabels

 1. Compatiblelabels is bij de KvK geregistreerd onder nummer 60680326 en draagt BTW-identificatienummer NL854012965B01. Compatiblelabels is gevestigd aan de Van der Waalsstraat 2 (1821BT), te Alkmaar.
 2. Compatiblelabels is telefonisch te bereiken op +31 72 567 50 55, per e-mail via info@compatiblelabels.nlf middels de website https://www.compatiblelabels.nl/.

Artikel 4 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding(en) tussen Compatiblelabels en Klanten is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Compatiblelabels en Klanten mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Noord-Holland locatie Alkmaar.

Artikel 5 Overige bepalingen

 1. Compatiblelabels garandeert dat persoonlijke gegevens vertrouwelijk worden behandeld. De ontvangen vertrouwelijke gegevens zullen slechts gebruikt worden voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één der partijen als zodanig zijn aangeduid. Compatiblelabels kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een niet betrokken derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak of een wettelijk voorschrift.
 2. Compatiblelabels is echter niet aansprakelijk voor schade als gevolg van onjuistheden, problemen veroorzaakt door, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet alsmede technische storingen.

Compatiblelabels en Klant

Artikel 6 Koopovereenkomst

 1. Klant plaatst online via de website, telefonisch of per e-mail een bestelling waarna Compatiblelabelsdeze bevestigt per e-mail. Pas wanneer Compatiblelabelsde bestelling bevestigt komt de Koopovereenkomst tot stand.
 2. Door het plaatsen van de bestelling zoals genoemd in artikel 6.1 van deze Algemene voorwaarden aanvaardt Klant tevens de toepasselijkheid van deze Algemene voorwaarden op de Koopovereenkomst. Deze Algemene voorwaarden zijn te vinden op de Website.
 3. De opdrachtbevestiging die Compatiblelabelsaan Klant stuurt in geval van een bestelling is beslissend voor de inhoud en uitleg van de overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen.
 4. Eventuele aantekeningen en reacties van Klant op de opdrachtbevestiging van Compatiblelabelsmaken geen deel uit van de overeenkomst, tenzij Compatiblelabelsdie alsnog schriftelijk bevestigt.

Artikel 7 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle door Compatiblelabelsgecommuniceerde bedragen zijn exclusief btw, tenzij expliciet anders aangegeven.
 2. Verzendkosten verschillen per land en mogelijk per product en komen voor rekening van Klant.
 3. Betaling is exclusief vooraf mogelijk tenzij schriftelijk anders overeengekomen met Compatiblelabels.
 4. Betalen in termijnen is niet mogelijk.
 5. Indien een aan Klant verzonden factuur niet uiterlijk op de vervaldag is betaald, zal hij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling is vereist. In geval van betalingsverzuim door Klant is Compatiblelabelsgerechtigd alle ten behoeve van Klant te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat zij daardoor op enige wijze jegens Klant schadeplichtig kan worden. De gevolgen van een niet tijdige betaling van facturen, zoals een niet-ontvankelijkheidsverklaring, komen voor rekening en risico van Klant.
 6. Indien Compatiblelabelsom haar moverende redenen besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 8 Herroepen van de Overeenkomst

 1. Klant heeft een bedenktermijn van veertien (14) dagen om de Overeenkomst te herroepen.
 2. Indien er kosten gemaakt zijn door Compatiblelabelsmet betrekking tot de nakoming van de verplichtingen voor Compatiblelabelsdie voortvloeien uit de Koopovereenkomst, komen deze kosten voor rekening van Klant. Artikel 7 van de Algemene voorwaarden is van overeenkomstige toepassing. Dit is niet het geval wanneer Klant een consument is, te weten een natuurlijk persoon is die handelt voor doeleinden die buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen.
 3. Geleverde bederfelijke waren en producten waarvan de gesealde/verzegelde verpakking verbroken is zijn onderhevig aan een waardevermindering van honderd (100) procent en zijn daarom uitgesloten van het herroepingsrecht tenzij redelijkerwijs vastgesteld kan worden dat het verbreken van de gesealde/verzegelde verpakking in transport plaatsgevonden heeft.
 4. In het geval dat Klant haar klacht kenbaar gemaakt heeft bij Compatiblelabels, door Compatiblelabels vastgesteld is dat een ondeugdelijk product geleverd is door Compatiblelabels en geen oplossing gevonden kan worden dan wel een deugdelijk vervangend product geleverd kan worden is het alsnog mogelijk in overleg de overeenkomst te herroepen.

Artikel 9 Levering

 1. Levering geschiedt door Compatiblelabels of door haar ingeschakelde derden, zoals maar niet uitsluitend PostNL, GLS, TNT, UPS of DHL, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Levering geschied volgens termijn aangegeven op de website, welke per product kan verschillen.
 3. Wanneer zeven (7) dagen na de leveringstermijn genoemd in lid 2 van artikel 9 van deze Algemene voorwaarden nog niet geleverd is door Compatiblelabels, dient Klant Compatiblelabels in te lichten. Wanneer Compatiblelabels niet binnen een redelijke termijn reageert en/of levert, mag Klant de Koopovereenkomst ontbinden en heeft Klant recht op terugbetaling van de aankoopprijs.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. Compatiblelabels kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid van informatie die wordt verschaft via de Website en de schade die daaruit voortvloeit, tenzij deze onjuistheid is ontstaan door opzet of bewuste roekeloosheid door Compatiblelabels.
 2. Indien Compatiblelabels aansprakelijk wordt gesteld, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Klant is opgelopen, betaald of geleden vanwege een aantoonbaar tekortschieten van Compatiblelabels' verplichtingen met betrekking tot haar diensten.
 3. De aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 10.2 van deze Algemene voorwaarden wordt beperkt tot het door Compatiblelabels gecrediteerde of te crediteren bedrag behorend bij de bestelling waartoe de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. Compatiblelabels is niet aansprakelijk voor bestellingen die niet of te laat geleverd worden als gevolg van overmacht zoals omschreven in artikel 11 van de Algemene voorwaarden.
 5. Compatiblelabels is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door foutieve ofwel gebrekkige verstrekking van het juiste bezorgadres.
 6. Compatiblelabels is niet aansprakelijk indien er schade ontstaat door incorrecte gegevens zoals verstrekt door Klant. Dit is tevens het geval indien er sprake is van een typefout of enig ander onbedoelde foute verstrekking van gegevens.

Artikel 11 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Compatiblelabels, waardoor volledige of juiste nakoming van de overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, zoals maar niet uitsluitend Mollie, ziekte van personeel van Compatiblelabels zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Compatiblelabels, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn de partijen gerechtigd de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Compatiblelabels overgaan terugbetaling van de eventueel betaalde koopprijs, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Compatiblelabels heeft gemaakt met betrekking tot de overeenkomst, daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot loonkosten en in- en aankoop bij derden.

Artikel 12 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Koopovereenkomst

 1. Compatiblelabels is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Compatiblelabels goede grond heeft te vrezen dat Klant in die verplichtingen tekort zal schieten.
 2. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van Klant, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor Klant niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Compatiblelabels vrij om de overeenkomst per direct op te zeggen dan wel de overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Compatiblelabels op Klant zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 3. Indien Compatiblelabels de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst en is zij op geen enkele wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op welke wijze dan ook ontstaan.
 4. Indien de ontbinding aan Klant toerekenbaar is, is Compatiblelabels gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, zowel direct als indirect ontstaan.
 5. Indien Klant zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Compatiblelabels gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Klant daarentegen is, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht.

© 2024 - Alle prijzen zijn inclusief BTW - Merknamen zijn alleen gebruikt om de toepasbaarheid van de producten aan te geven en dienen verder niet te worden geassocieerd met CompatibleLabels.nl.

Powered by DropCart v1.6.0